ประวัติความเป็นมาคณะพยาบาลศาสตร์


ปรัชญา /วิสัยทัศน์ / พันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร์


ปรัชญา


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความเชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาลมีความจำเป็นต่อสังคมเป็นการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วยโดยประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐาของความเอื้ออาทร ความปลอดภัยของผู้รับบริการในการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อมุ่งช่วยเหลือให้บุคคลมีการปรับตัวทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยได้ ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ เพื่อรักษาดุลยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้มีภาวะสุขภาพดี ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพโดยมีเป้าหมายให้แต่ละบุคคลมีสุขภาพดีตามศักยภาพของตน สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับบริการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบอิงผลลัพธ์ (Outcome based learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยใช้กระบวนการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริง และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุดโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะปฏิบัติเชิงวิชาชีพ และทักษะศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตตามปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ สื่อสารดี ทักษะวิชาชีพเด่น เน้นเอื้ออาทร ในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ

วิสัยทัศน์


ผลิตบัณฑิตพยาบาลเปี่ยมด้วยคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองระบบสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ โดยการจัดระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพของบัณฑิต เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่ และใช้เทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

พันธกิจ


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านผลิตบัณฑิต มีการผลิตบัณฑิตโดยนำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานสากล
2) ด้านการวิจัย ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยและประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์ความรู้และวิชาชีพ
3) ด้านการบริการวิชาการ สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ
4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ รักษา ทำนุบำรุง และการเสริมสร้างความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย

อัตลักษณ์บัณฑิต


สื่อสารดี ทักษะวิชาชีพเด่น เน้นเอื้ออาทร

สื่อสารดี หมายถึง การแสดงออกทั้งทางพฤติกรรม สีหน้า ท่าทาง คำพูด ให้เหมาะสมกับกาละและโอกาส พูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีในการติดต่อกับผู้อื่นและผู้รับบริการ

ทักษะวิชาชีพเด่น หมายถึง การใช้ความรู้และทักษะทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้รับบริการโดยคำนึงถึงบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ และสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการได้ทันเวลา

เน้นเอื้ออาทร หมายถึง มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีน้ำใจให้การดูแลช่วยเหลือผู้อื่น และผู้รับบริการด้วยความเอาใจใส่ ห่วงใย เข้าใจความรู้สึก และให้ความนับถือ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการทุเลาจากอาการเจ็บป่วยและมีภาวะสุขภาพที่ดี
มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 32 ปี (พ.ศ. 2531 – 2562) มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 8,160 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 6,623 คนและระดับปริญญาโท 1,537 คน มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดลำปางที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จิตสำนึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นิสิตมีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็น “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตมีความใกล้ชิดกับคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง) ศูนย์ภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และเปิดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ศูนย์เนชั่นบางนา ตั้งอยู่เลขที่ 1854 ถนนบางนาตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2561 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร และจุดยืนในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ที่ต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 จึงได้เปิดรับนิสิตใหม่ในคณะวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ และมีแผนเปิด คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทย์ และศูนย์การแพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นลำดับต่อไป

วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 4 ด้านดังนี้

1) ด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาให้นิสิตมีความสามารถในการใช้ความรู้ และทักษะเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลในการปฏิบัติงานในวิชาชีพสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน มีความสามารถในการใช้ภาวะผู้นำและผู้ตามเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกที่ตระหนักในฐานะเป็นพลเมืองดีของประเทศ
2) ด้านการวิจัย สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำผลการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ
3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมกันการเผยแพร่ รักษา ทำนุบำรุง และการเสริมสร้างความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย รวมทั้งให้ความสำคัญแก่ความหลายหลายของศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ