ที่มาและความสำคัญของหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science Program


ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร


สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร


สถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ


ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเปิดเสรีทางการค้า การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนและข้อมูลข่าวสารทั่วโลก ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร แรงงานอุตสาหกรรมมีการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศเกิดความหลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมรวมทั้งพฤติกรรมการดำรงชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันสูง รายได้ไม่เพียงพอ เร่งรีบในการทำงานหาเลี้ยงชีพ เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเครียด โรคติดต่อใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ทำให้การดูแลรักษาพยาบาลมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการจัดการศึกษาพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของประเทศ

สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม


ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาระจากการพึ่งพิงของประชากรผู้สูงอายุได้ในระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้าซึ่งคาดว่าในปีพ.ศ.2583 จะมีประชากรวัยทำงาน 1.7 คนต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทมาสู่สังคมเมือง จากครอบครัวขยายมาสู่ครอบครัวเดี่ยวต้องทอดทิ้งเด็กและ/หรือผู้สูงอายุอยู่กันเองโดยลำพัง เกิดปัญหาสังคมและผลกระทบต่าง ๆ ตามมามากขึ้น เช่น ปัญหาการใช้ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย รูปแบบของการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปและขาดการออกกำลังกาย ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของประชากรรวมทั้งยังมีปัญหาการค้ามนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัยประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุการเชื่อมต่อทางการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังนั้นการตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและนโยบายดังกล่าวจำเป็นต้องมีกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างเพียงพอโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่เป็นกำลังคนหลักในการให้บริการสุขภาพ

ผลกระทบจากสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย


การพัฒนาหลักสูตร


ผลกระทบจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการสร้างบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรกับบุคคลทุกช่วงวัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มวัยผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ กลุ่มวัยรุ่นเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มวัยทำงานเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบอิงผลลัพธ์ (Outcome based learning) และการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมและมีอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เนชั่น คือ สื่อสารดี ทักษะวิชาชีพเด่น เน้นเอื้ออาทร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จะเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย


บูรณาการปรัชญา อัตลักษณ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ และความต้องการการให้บริการแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม โดยบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบและจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์โดยคำนึงถึงปัญหาของระบบสุขภาพของท้องถิ่นและของประเทศ

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา


เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ)
เป็นพยาบาลวิชาชีพประจำสถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ
ประกอบอาชีพอิสระด้านการบริการสุขภาพที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์