โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็มภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ ภาษาไทย : พย.บ.
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.N.S.

โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร จำนวน 136 หน่วยกิต


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 22 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 78 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต