ยินดีตอนรับสู่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่นสมัครเรียนวันนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ฟรีค่าเรียนเสริมพื้นฐาน 35,000 บาท ถึง 20 สิงหาคม 2562

Faculty of Nursing


โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็มภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ ภาษาไทย : พย.บ.
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.N.S.


การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) เป็นพยาบาลวิชาชีพประจำสถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการบริการสุขภาพที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

คุณสมบัติผู้สมัครนิสิตสามารถกู้ กยศ.ได้ 2 ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) รวมเป็น 90,000 บาท
All Gallery


บรรยากาศรับปริญญา


พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และพิธีมอบผ้าพาดไหล่น้องใหม่


พิธีรดน้ำดำหัวครอบครัวเนชั่น